极氪回运用户关切 ZEEKR OS 2.0正式版详解


 完美体育app下载 - 完美体育app官方最新版下载   最新资讯   2022-04-27
极氪回运用户关切 ZEEKR OS 2.0正式版详解

2022年3月25日,极氪智能科技在杭州进行了“Today@ZEEKR 直播面临面”第二季 ,不仅坦诚回应了近期用户关切的问题,同时也对于3月23日最先推送的ZEEKR OS 2.0正式版举行了具体先容。这次ZEEKR OS 2.0正式版进级触及到33个ECU单位,新增5项功效 ,并针对于ZEEKR OS 1.1.1版本的用户反馈举行了59项功效的晋升优化 。

ZEEKR OS 2.0正式版推送加快智能进阶之路

ZAD极氪智能驾驶辅助体系首批推送的功效包孕:ACCQA带列队功效的自顺应巡航 、AEB前向碰撞缓解、LDW车道偏离预警、FCTA前方交织路口来车预警等。此中 ,FCTA前方交织路口来车预警功效是ZAD智能驾驶辅助体系根蒂根基包中新增的功效,并充实针对于中国现实路况举行了年夜量的场景测试;而ACCQA带列队功效的自顺应巡航,则可以全速域(0-150km/h)启动 ,并具有跟车巡航与主动启停功效,纵然在时速1km/h的环境下,依然可以正常使用该功效。

除了此以外 ,在ZEEKR OS 2.0正式版中,还新增了充电异样唆使提示功效,并对于视频软件播放设置 、人脸辨认及疲惫驾驶检测 、标的目的盘以及外后视镜加热机能和各体系能耗显示等功效举行了优化 ;与此同时 ,针对于ZEEKR OS 1.1.1版本的用户反馈建议,这次进级也对于主动门体验、One-pedal模式体验、车机版本显示及开机相应等功效举行了晋升优化 。

直面用户问题完美生态系统设置装备摆设

极氪一直对峙“产物的全生命周期治理以及用户办事的全场景笼罩”,并始终以坦诚的立场直面用户的反馈 。在直播勾当中 ,极氪针对于用户近期在补能系统 、OTA进级和供给链等方面所存眷的问题举行相识答。尤为是在供给链方面,颠末与威巴克多轮沟通,极氪001空悬零部件专属出产线已经经投产 ,极氪001总体出产交付环境将连续改良。本月尾 ,新一批焦点零部件行将到货,4月份的出产以及交付将会获得改良 。

与此同时,为了更好的办事用户 ,估计到2022年末,天下极氪门店范围将跨越300家,此中包罗极氪中央、极氪空间、极氪交付中央等 ,全方位办事用户的拥车糊口。在补能系统方面,截至3月20日,极氪能源(ZEEKR Power)自建充电站已经在天下20座都会上线;充电舆图连续接入天下主流运营商 ,第三方充电收集已经笼罩天下331座都会近32万个充电终端;电极送帮充电办事已经上线30城,挪动充电车办事已经在天下6年夜都会上线 ;家充安装办事已经办事31个省分的281城车主,而且7kW的家充桩规划将于4月上架极物商城售卖 ,满意用户异地安装场景需求。在2022年,极氪能源还将加年夜补能系统的设置装备摆设力度,满意用户在差别场景下的充电需求 。

完美体育app下载 - 完美体育app官方最新版下载
【读音】:

2022nián 3yuè 25rì ,jí kè zhì néng kē jì zài háng zhōu jìn háng le “Today@ZEEKR zhí bō miàn lín miàn ”dì èr jì ,bú jǐn tǎn chéng huí yīng le jìn qī yòng hù guān qiē de wèn tí ,tóng shí yě duì yú 3yuè 23rì zuì xiān tuī sòng de ZEEKR OS 2.0zhèng shì bǎn jǔ háng le jù tǐ xiān róng 。zhè cì ZEEKR OS 2.0zhèng shì bǎn jìn jí chù jí dào 33gè ECUdān wèi ,xīn zēng 5xiàng gōng xiào ,bìng zhēn duì yú ZEEKR OS 1.1.1bǎn běn de yòng hù fǎn kuì jǔ háng le 59xiàng gōng xiào de jìn shēng yōu huà 。

ZEEKR OS 2.0zhèng shì bǎn tuī sòng jiā kuài zhì néng jìn jiē zhī lù

ZADjí kè zhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì shǒu pī tuī sòng de gōng xiào bāo yùn :ACCQAdài liè duì gōng xiào de zì shùn yīng xún háng 、AEBqián xiàng pèng zhuàng huǎn jiě 、LDWchē dào piān lí yù jǐng 、FCTAqián fāng jiāo zhī lù kǒu lái chē yù jǐng děng 。cǐ zhōng ,FCTAqián fāng jiāo zhī lù kǒu lái chē yù jǐng gōng xiào shì ZADzhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì gēn dì gēn jī bāo zhōng xīn zēng de gōng xiào ,bìng chōng shí zhēn duì yú zhōng guó xiàn shí lù kuàng jǔ háng le nián yè liàng de chǎng jǐng cè shì ;ér ACCQAdài liè duì gōng xiào de zì shùn yīng xún háng ,zé kě yǐ quán sù yù (0-150km/h)qǐ dòng ,bìng jù yǒu gēn chē xún háng yǔ zhǔ dòng qǐ tíng gōng xiào ,zòng rán zài shí sù 1km/hde huán jìng xià ,yī rán kě yǐ zhèng cháng shǐ yòng gāi gōng xiào 。

chú le cǐ yǐ wài ,zài ZEEKR OS 2.0zhèng shì bǎn zhōng ,hái xīn zēng le chōng diàn yì yàng suō shǐ tí shì gōng xiào ,bìng duì yú shì pín ruǎn jiàn bō fàng shè zhì 、rén liǎn biàn rèn jí pí bèi jià shǐ jiǎn cè 、biāo de mù de pán yǐ jí wài hòu shì jìng jiā rè jī néng hé gè tǐ xì néng hào xiǎn shì děng gōng xiào jǔ háng le yōu huà ;yǔ cǐ tóng shí ,zhēn duì yú ZEEKR OS 1.1.1bǎn běn de yòng hù fǎn kuì jiàn yì ,zhè cì jìn jí yě duì yú zhǔ dòng mén tǐ yàn 、One-pedalmó shì tǐ yàn 、chē jī bǎn běn xiǎn shì jí kāi jī xiàng yīng děng gōng xiào jǔ háng le jìn shēng yōu huà 。

zhí miàn yòng hù wèn tí wán měi shēng tài xì tǒng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè

jí kè yī zhí duì zhì “chǎn wù de quán shēng mìng zhōu qī zhì lǐ yǐ jí yòng hù bàn shì de quán chǎng jǐng lóng zhào ”,bìng shǐ zhōng yǐ tǎn chéng de lì chǎng zhí miàn yòng hù de fǎn kuì 。zài zhí bō gōu dāng zhōng ,jí kè zhēn duì yú yòng hù jìn qī zài bǔ néng xì tǒng 、OTAjìn jí hé gòng gěi liàn děng fāng miàn suǒ cún juàn de wèn tí jǔ háng xiàng shí dá 。yóu wéi shì zài gòng gěi liàn fāng miàn ,diān mò yǔ wēi bā kè duō lún gōu tōng ,jí kè 001kōng xuán líng bù jiàn zhuān shǔ chū chǎn xiàn yǐ jīng jīng tóu chǎn ,jí kè 001zǒng tǐ chū chǎn jiāo fù huán jìng jiāng lián xù gǎi liáng 。běn yuè wěi ,xīn yī pī jiāo diǎn líng bù jiàn háng jiāng dào huò ,4yuè fèn de chū chǎn yǐ jí jiāo fù jiāng huì huò dé gǎi liáng 。

yǔ cǐ tóng shí ,wéi le gèng hǎo de bàn shì yòng hù ,gū jì dào 2022nián mò ,tiān xià jí kè mén diàn fàn wéi jiāng kuà yuè 300jiā ,cǐ zhōng bāo luó jí kè zhōng yāng 、jí kè kōng jiān 、jí kè jiāo fù zhōng yāng děng ,quán fāng wèi bàn shì yòng hù de yōng chē hú kǒu 。zài bǔ néng xì tǒng fāng miàn ,jié zhì 3yuè 20rì ,jí kè néng yuán (ZEEKR Power)zì jiàn chōng diàn zhàn yǐ jīng zài tiān xià 20zuò dōu huì shàng xiàn ;chōng diàn yú tú lián xù jiē rù tiān xià zhǔ liú yùn yíng shāng ,dì sān fāng chōng diàn shōu jí yǐ jīng lóng zhào tiān xià 331zuò dōu huì jìn 32wàn gè chōng diàn zhōng duān ;diàn jí sòng bāng chōng diàn bàn shì yǐ jīng shàng xiàn 30chéng ,nuó dòng chōng diàn chē bàn shì yǐ jīng zài tiān xià 6nián yè dōu huì shàng xiàn ;jiā chōng ān zhuāng bàn shì yǐ jīng bàn shì 31gè shěng fèn de 281chéng chē zhǔ ,ér qiě 7kWde jiā chōng zhuāng guī huá jiāng yú 4yuè shàng jià jí wù shāng chéng shòu mài ,mǎn yì yòng hù yì dì ān zhuāng chǎng jǐng xū qiú 。zài 2022nián ,jí kè néng yuán hái jiāng jiā nián yè bǔ néng xì tǒng de shè zhì zhuāng bèi bǎi shè lì dù ,mǎn yì yòng hù zài chà bié chǎng jǐng xià de chōng diàn xū qiú 。